TARIH ADINA SOYTARILIK YAPANLAR

Bir ülkede içişleri iyi de dışişleri kötü olmaz. Maliye iyi de milli eğitim kötü olmaz. Ya hepsi iyidir veya değildir. Bilimsel çalışmalar da bunlardan biridir.

vikipedi sitesinde İkizdere’yi tanıtan bir makale yayınlanmaktadır. Belgelere dayalı olarak gönderdiğim İKİZDERE TARİHİ adlı makale dikkate alınmamıştır.

Niçin?
Doğrular aranmıyor ki. Gerçeklerin bilinmesi istenmiyor ki.

Görüldüğü gibi Türkiye çok yönlü kuşatma altına alınmıştır.

İKİZDERE İLE İLGİLİ SAFSATALARIN YER ALDIĞI YAZI

İkizdere (Lazca : Xuras / Rumca: Kurais / Osmanlı zamanında ‘Kura-i seba, yediköyler), Rize iline bağlı bir ilçedir.

Türk
Laz [2]
Hemşinli [3]
Karadeniz Rumları

Rumlar ilçede yoğun olarak yaşarlar, 21 köyde Karadeniz Rumcası konuşulur, ancak, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan tüm Rum kökenliler gibi, müslümandırlar.[4] Laz kökenli aileler merkeze yakın köylerde yaşamaktadırlar.[2] Yerli halk Hemşinliler ise dağ köylerinde yaşamaktadırlar.[3]

Lazlar’ın yaşadığı köylerden bazıları ; Rüzgârlı (Miz’e) , Ayvalık köyü (Kap3e) , Gürdere (Etxone) ve Meşeköy (P’et’rani) dir. 17 yy.’da Ardeşen ve Fındıklı’dan göç etmiş köylerde yaşayan Laz kökenli ailelerin asimilasyonunun başladığı tarih, göçmen olarak geldikleri tarihle aynıdır. İkizdere Lazlarının hafızasında yoğun şekilde Lazca kelime ve cümle var,ancak bu Lazca biraz “yozlaşmış” dır. Bir kaç örnek: “biçkin” (biliyorum= miçkin/miçkun/mişk’un), “eu voor” (iyiyim/ k’ai/vrosi/vorsi vore) … Parpali , Xarati , Raxna , Çxiroba , Paponi , Limbo3’a (ve ya Limxana) , T’ik’ina , Ğorma , Laxeri vb. Lazca kelimelerdir.[2]

Hemşinliler ise yüksek köylerde, İspir ilçe sınırları ardına kadar uzanan bölgede dağ köylerinde yaşarlar.Ballıköy (Yukarı Anzer) , Sivrikaya (Yukarı Köhser) , Başköy (Cimil, Demirdağ) , Çamlıkköy (Aşağı Köhser) , Çiçekli (Aşağı Anzer) , Gölyayla (Kabahor) , Ortaköy (Cimil Paşaköy) , Yetimhoca (Cimil Asağıköy). Yaşayış tarzları diğer halklardan farklı olup, onlarla pek fazla iletişimde bulunmaz ve kendi içlerinde kız alıp verirler..[3]

BELGELER GÖRE İKİZDERE TARİHİ

İkizdereliler Ermeni ve Rum dönmesi mi? Bazı kişilere göre evet. (1)

Büyük aydın ve günümüzün çağdaş araştırmacısı Nişanyan ; “Ender olarak aynı ilçede iki dil (Midyat’ta Süryanice ve Kürtçe; İkizdere’de Yunanca ve Ermenice görülür” (2) derken ilkleri İkizderelilerle paylaşır, karanlığı aydınlatır!

Bu ifadeye göre Osmanlı döneminde, yani 1920’li yıllardan önce İkizdere’de Türk yoktur, yalnızca Rum ve Ermeni mevcuttu. Türkleşme veya Müslümanlaşma Cumhuriyetle birlikte oluşmuştur!

Ermeni ve Rum ilan edilen İkizdereliler, yine Osmanlı döneminin 1914-15 yıllarında, kahpe Ermeni haydutları ile diğer işgalci güçlere karşı resmi kayıtlara göre 759 şehit vermiştir. (3) Gerçek sayı bunun en az iki-üç katıdır.

Kura-i seba (İkizdere) adı, Osmanlı belgelerinde XIX. yüzyıl öncesinde görülmez. Eski adı yoktur. Çünkü geçmişi yenidir. Bu nedenledir ki adı Arapçadır ve “yedi köyler” anlamındadır.

İkizdere’nin öşür ve tapu defterlerini Türkçeleştirip 2005 yılında kitap olarak yayınladım. 1872 yılı arazi sahiplerinin adı ile baba adları, sınır komşuları, hane reislerinin ad ve lakaplarını belirttim. Bu kayıtlarda bir Ermeni ve Rum kişi adı yok. (4)

Trabzon salnamelerinde İkizdere’de gayrimüslim yok. (5)

1850 yılı Rize Öşür defterinde, İkizdere’de Ermeni ve Rum nüfus yok. (6)

1835 yılı Rize’de ilk nüfus sayım defterinde İkizdere’de Ermeni ve Rum nüfusu yok. (7)

1682 yılı kayıtlarında merkez köy olarak gösterilen Kafkame ve yakın köylerinde yaşayanlar “derbentçiler” baba adları ile birlikte seneler öncesi “ikizdere.net”te yayınladım. Aralarında bir tane gayrimüslim ismi yok. (8)

Ayrıca Ermeni veya Rum adlarının olması normaldir ve yadırganması da söz konusu değildir.

İkizdere adının Lazca Xuras olduğunu ve 17. yüzyılda Laz göçü aldığını bazı sitelerde ve bu sayfada yazılıdır. (9)

Kaynak kim? Burak. Soyadı? Yok. Bir ön adın kaynak gösterildiğinin ilk ve tek örneğidir Burak.

Burak’ı, eserlerini aradık, araştırdık ama bulamadık. Kütüphaneleri, yayınevlerini taradık, yok. Israrla bu söylencelerin kaynağını, belgesini ilgili kişilerden sorduk. Tık yok. Herkes İkizdere’yi terk ederken Lazlar niçin gelir? Bilen yok. Lazca “xuras” kelimesini duyan yok.

İkizdere’ye gelişler İspir ve Bayburt yönünden olmuştur. Çünkü sahile inmenin en uygun ve kestirme güzergâhı İkizdere idi. Bu sebeple Artvin’den Trabzon’a kadar özellikle sahil kesimine İkizdere nüfus pompalamıştır.
Konuyu özetlersek;

1905 nüfus defterinde Ermeni-Rum yok.

1875 Öşür defterinde Ermeni-Rum yok.

1872 Tapu defterlerinde Ermeni-Rum yok.

1870’li Salnamelerde Ermeni-Rum yok.

1850 Rize Öşür defterinde Ermeni-Rum yok.

1835 Rize nüfus kaydında Ermeni-Rum yok.

1682 Avarız defterinde Ermeni-Rum yok.

Ermeni ve Rumlara ait bir kalıntı yok.

İkizdere’de Rumca veya Ermenice bilen yok.

Farklı dil konuşulduğunun rivayeti yok.

Geçmişte kimsenin dede veya ninesinin Türkçe dışında ikinci dili yok.

Ermeni ilan edilen İkizdereliler, Ermenilere karşı 1914-15’te 759 şehit verdiği halde.

Osmanlı belgelerinde Doğu Karadeniz’de toplu ihtida (din değiştirme) olayı olmadığı halde Cumhuriyet öncesinde İkizdereliler Ermeni!!!

Cimilli Kumbasar Süleyman ağa (Koch’un bahsettiği değil, torunu) Ermenilere karşı Erzurum, İspir ve Bayburt’ta verdiği mücadelede destanlar yazmıştır.

İkizdere’de “Ovit dağı” yer adı vardır ve Ermenice “ovit” “vadi” anlamını taşır. Bu dağ, daha önce İspir sınırları içinde iken sonraları İkizdere’ye dahil edilmiştir. Bu vadide on altı yayla olup hepsinin adları öz Türkçedir. Tespitlerimizde, Ovit adından başka Ermenice ne bir köy ve ne de bir mahalle adı İkizdere’de yoktur.

Ayrıca “ovit” sözü incelenirse Türkçeye uzak olmadığı da görülür.

İkizdere, Rize’nin dörtte bir arazisine ve Trabzon Salnamelerinde Çayeli ile Kalkandere’den daha fazla nüfusa sahipti. Nişanyan’ın, konusu Anadolu’daki kilise, manastır ve Hıristiyan izlerini ele alan diğer bir kitabında İkizdere ile ilgili bir cümle yoktur. (10) Nişanyan’a göre bu yoğun Ermeni ve Rum nüfusun yer aldığı İkizdere’de en az birkaç kilisenin veya birkaç manastırın bulunması gerekmez mi?

İkizderelilerle ilgili aşağılık ifadeler ve alçakça iftiralar çok yerde yer almaya başlamıştır. Güneydoğu gibi bir kuzeydoğu yaratma adına yapılan projeye Trabzonlular, Hemşinliler ve Lazlardan sonra İkizdereliler de dahil edilmektedir.

Bu soytarıların tek delilleri; içlerinden birinin ortaya attığı bir yalanı diğerlerinin hemen kaynak göstermesidir ve karşılıklı paslaşarak yaymasıdır.

KAYNAKLAR

(1) nisanyanmap.com

(2) NİŞANYAN, Sevan, 2010, Adını Unutan Ülke, Everest Yay. s. XXI

(3) COŞKUN, Osman, 2012, Rize Sülaleleri ve Seferberlik Şehitleri. Marmara Reklam. İstanbul.

(4) COŞKUN, Osman, 2005, Her Yönüyle İkizdere, Gebze

(5) EMİROĞLU, Kudret, 1995, Trabzon Salnamesi (1878), Trabzon İli ve İlç. Eğ. Kült. ve Sos. Yar. Vakfı, Ankara, s. 341

(6) SAFİ, Muhammet, 2007, Rize Tahrir Öşür Defteri, (1850 yılına ait) Dinamik, İstanbul. s. 94-103

(7) BOA. NFS. d. No: 1143

(8)BOA. Kamil Kepeci, Avarız Defteri, Mevkufat Kalemi, NO. 2697, Tarih 1093/ 1682

(9) nisanyanmap.com

(10) NİŞANYAN, Sevan, 2006, Ankara’nın Doğusundaki Türkiye,